admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

Έδρα: Μελισσουργοί Άρτας

Γραφείο: Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974311824

 

 

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομετρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) ή εν συντομία «CLLD LEADER»

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ», προκειμένου να προμηθευτεί τα παρακάτω, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές έως 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου μας, οδός Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές – χαρακτηριστικά παραδοτέων:

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA
Ομάδα Α Λάβαρο Το λάβαρο να έχει πλάτος 0,70εκ. και ύψος 1,30 εκ.

Φτιαγμένο με πράσινο βελούδο, χρυσό κρόσι στο τελείωμα και το λογότυπο κεντημένο με χρυσή κλωστή.

Το κοντάρι ύψους 2μ. επενδυμένο με πράσινο βελούδο και χρυσό κορδόνι.

1
Ομάδα Β Ντουλάπες αποθήκευσης Ύψος 2.40

Πλάτος 1.05

Βάθος 0.60 (με την πόρτα- καθαρό 56.5)

Θα έχει 4 πόρτες

Οι δύο πάνω πόρτες θα έχουν ύψος 1.60 και οι κάτω 0,70 στο οποίο θα περιέχεται ένα 1 εσωτερικό συρτάρι

Στην ντουλάπα θα υπάρχει ένα μετακινούμενο ράφι και σίδερο για κρέμασμα στολών.

Οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη χρώματος κερασί ενώ η υπόλοιπη κατασκευή θα είναι από μελαμίνη λευκή..

2
Ομάδα Γ Ηχητικός εξοπλισμός Κονσόλα ρύθμισης ήχου 6 καναλιών (effect- MP3 player)

 

Ηχεία αυτοεν.12” 350W RMS με καλώδια.

 

Μικρόφωνα δυναμικά με καλώδια.

 

Βάσεις στήριξης μικροφώνων

1

 

2

 

2

2

Ομάδα Δ Εξοπλισμός πληροφορικής Λάπτοπ HP 13- SSD250-4GB Μνήμη 15,6

Πολυεκτυπωτής Officejet 8013

Προτζέκτορας Viewsonic PE503W

1

 

1

1

ΟΜΑΔΑ Ε Υπηρεσίες Τεχνικής Στήριξης Υπηρεσίες Μελετητών για την παρακολούθηση υλοποίησης του  Έργου 1

 

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α έως και Ε) αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας και να είναι ξεχωριστές για κάθε ομάδα.  

 

Ισχύς προσφοράς:

Για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της προσφοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ».

 

 

Διαδικασία προμήθειας:

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στον προϋπολογισμό των 5.100 ευρώ πλέον επιλέξιμου Φ.Π.Α 1224 ευρώ ή ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ. Λάβαρο 350,00 ευρώ 434,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β. Ντουλάπες αποθήκευσης 1400,00 ευρώ 1736,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ. Ηχητικός εξοπλισμός 1300,00 ευρώ 1612,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Δ. Εξοπλισμός πληροφορικής 1000,00 ευρώ 1240,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Ε. Υπηρεσίες Υποβολής Φακέλου και Τεχνικής Στήριξης 1050,00 ευρώ 1302,00 ευρώ

 

 1. Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές.
 2. Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση των ειδών στην έδρα του φορέα.

 

Ειδικοί όροι προσφοράς:

 1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
 2. Προσφορά υψηλότερη του προϋπολογισμού του έργου ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

 1. Η χρηματοδότηση γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ) της «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ».
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την μεταφορά και παράδοση των ειδών και την σχετική απόφαση παραλαβής από το Δ.Σ. του φορέα, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

 

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

 

Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

 

τηλ.: 6974311824,  e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

Προσφορά προμήθειας …………………………………………

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Αυγούστου 2020

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α.
 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
 3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β.

 

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 18 Αυγούστου 2020

 

 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

Λόγοι απόρριψης:

Δεν είναι αποδεκτές προσφορές οι οποίες:

 • δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.
 • περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, προσθήκες.
 • αποτελούν εναλλακτικές προσφορές.
 • είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνες με ουσιώδεις όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή τον προϋπολογισμό της ομάδας ειδών.
 • δεν καλύπτουν όλα τα είδη της αντίστοιχης ομάδας ειδών.

 

Χρόνος παράδοσης:

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

 

Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Β. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Μήτση Μαρία στα τηλ. 6974311824 και στο e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΆΙ ΜΑΡΚΟΥ

 

 

Σταμούλη Λαμπρινή

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ετήσιος Χορός 2020

Το Σαββάτο 1/2/2020 πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου μας και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον Πολυχώρο «Πολιτεία». Πλήθος κόσμου μας τίμησε με την παρουσία του και όλοι διασκεδάσαμε με την ορχήστρα του Θόδωρου Κίτση.

Καρναβάλι Γυναικών Άρτας 2020

Δεσποινίς ετών 39 φέτος, για το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας και «Οι Γαμπροί της Δεσποινίδος» ήταν αρκετοί που την πολιορκούσαν! Ο Άι Μάρκος φόρεσε το γαμπριάτικο κουστούμι του και σίγουρα η Δεσποινίς δεν έμεινε παραπονεμένη αφού οι «Γαμπροί» ήταν για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες!!! Καλές Απόκριες!

«Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών»

Το ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών» προβλήθηκε σε Ά τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ2 στις 14 Οκτωβρίου.
Το ντοκιμαντέρ αυτό ο Σύλλογός μας είχε τη χαρά να το προβάλλει πρώτος το καλοκαίρι στις 11 Αυγούστου 2019 στην πλατεία του Κάμπου στους Μελισσουργούς, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Ξύδα. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για το χωριό μας!

Εκδρομή στην Οχρίδα

Ένα υπέροχο διήμερο είχαν όσοι συμμετείχαν στην εκδρομή του Συλλόγου «Ο Άι Μάρκος» στη λίμνη Οχρίδα στις 23 και 24 Νοεμβρίου. Η καλή παρέα, τα γραφικά σοκάκια της πόλης και οι παραλίμνιες βόλτες για καφέ, φαγητό, και ψώνια θα μείνουν για καιρό στη θύμησή μας!

 

Πολιτιστικός Αύγουστος 2019

Αρκετά πλούσιο και για όλες τις ηλικίες ήταν και φέτος το πολιτιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου Άι Μάρκος για τον Αύγουστο του 2019.

-Διεξήχθησαν τα πρωταθλήματα τάβλι, σκάκι και πινγκ-πονγκ με μεγάλη συμμετοχή και δώρα για τους νικητές.

-Στο Κέντρο Νεότητας έγιναν τρεις παρουσιάσεις βιβλίων: «Το πέρασμα αντίκρυ» του Θοδωρή Δεύτου, «Ο Ελ και η Ζέβ» της Σπυριδούλας Ρίζου και «Κώστας Κρυστάλλης, η επιστροφή» του Ανδρέα Ρίζου.

-Εμπλουτίστηκε η Δανειστική Βιβλιοθήκη του συλλόγου που βρίσκεται στο Κέντρο Νεότητας.

-Πραγματοποιήθηκε ένας περίπατος από τους Μελισσουργούς μέχρι το ξενοδοχείο «Ορίζοντες» και επιστροφή.

-Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, που είχαμε την χαρά να φιλοξενούμε στο χωριό, ανέβασε την θεατρική παράσταση «Η θεία από το Σικάγο».

-Στην πλατεία του Κάμπου έγινε προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών»

-Το 2ο Κυνήγι Θησαυρού διοργανώθηκε πάλι ζωντανεύοντας τους νέους του χωριού μας.

-Πραγματοποιήθηκε το 1ο Αντάμωμα Χορευτικών με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων του Άι Μάρκου, παιδικών και ενηλίκων, των Μερακλήδων περιφέρειας Ηπείρου και τους Συρρακιώτες Πρέβεζας.

-Γλεντήσαμε δύο βραδιές με την δημοτική ορχήστρα του Γιώργου Χαλιγιάννη.

-Η ρεμπέτικη βραδιά «Σαν ρεμπέτικο αεράκι» μάγεψε όλους με τους ήχους από τα μπουζούκια του Μανώλη Πάππου και του Χρήστου Σιάννα και το τραγούδι της Ανατολής Μαργιόλας.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 2019

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού επέλεξε φέτος το καλοκαίρι τους Μελισσουργούς για την 10ήμερη κατασκήνωσή τους.
Καθημερινά απασχολούσαν δημιουργικά τα παιδιά του χωριού και πρόσφεραν εθελοντική εργασία καθώς έβαψαν τα  παγκάκια, συντήρησαν τα εκθέματα του μουσείου και έβαλαν την δική τους πινελιά στο Κέντρο Νεότητας.

Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία για αυτούς αλλά και για εμάς τους χωριανούς, μικρούς και μεγάλους, που τους ζήσαμε αυτές τις μέρες!

 

Σύρος – Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

Ο «Άι Μάρκος» ταξίδεψε στο νησί του Μάρκου Βαμβακάρη, τη Σύρο όπου συμμετείχε στο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με συλλόγους από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Χορέψαμε, διασκεδάσαμε και ξεναγηθήκαμε στην υπέροχη Ερμούπολη και στην Άνω Σύρο! Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για όσους συμμετείχαν!
Ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Αγρινίου «Η Παναγιά» για τις φορεσιές που μας δάνεισε.

Κυριακή στο Χωριό – Καταρράκτης

Την Κυριακή 21 Ιουλίου στις 13:30 η ΕΡΤ3 πρόβαλλε την εκπομπή «Κυριακή στο Χωριό» η οποία γυρίστηκε στον Καταρράκτη Άρτας. Ο Άι Μάρκος συμμετείχε στα γυρίσματα με το χορευτικό τμήμα ενηλίκων! Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία για όλους τους χορευτές που συμμετείχαν. Μετά το τέλος των γυρισμάτων προσφέρθηκε από τους διοργανωτές γεύμα στο Τουριστικό Περίπτερο του Καταρράκτη!