admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

Έδρα: Μελισσουργοί Άρτας

Γραφείο: Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974311824

 

 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομετρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) ή εν συντομία «CLLD LEADER»

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ», προκειμένου να προμηθευτεί τα παρακάτω, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές έως 8 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου μας, οδός Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές – χαρακτηριστικά παραδοτέων:

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA
Ομάδα Α Σετ αξεσουάρ παραδοσιακών φορεσιών (υποδήματα) Αποτελείται από

20 ζευγάρια γυναικείων υποδημάτων με μπαρέτα τα οποία είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από δέρμα, μαύρου χρώματος  και

20 ζευγάρια ανδρικών υποδημάτων  με μάλλινη φούντα (τσαρούχια) τα οποία είναι χειροποίητα, φτιαγμένα από δέρμα, μαύρου χρώματος

40
Ομάδα Β Σετ αξεσουάρ παραδοσιακών φορεσιών (κοσμήματα) Αποτελείται από

10 μεγάλες πόρπες φιλιγκράν, μπρούντζινες, στρογγυλές με κόκκινες χάντρες

10 μικρές πόρπες φιλιγκράν, μπρούντζινες, στρογγυλές με κόκκινες χάντρες

10 διπλές σειρές γυναικεία φλουριά

10 διπλές σειρές κοριτσίστικα  φλουριά

10 διπλές σειρές αλυσίδες για ανδρική στολή σε ασημί χρώμα

10 μονές σειρές αλυσίδες για αγορίστικη στολή σε ασημί χρώμα

 

60

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α έως και Β) αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας και να είναι ξεχωριστές για κάθε ομάδα.  

 

Ισχύς προσφοράς:

Για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της προσφοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ».

 

 

Διαδικασία προμήθειας:

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στον προϋπολογισμό των 3.050,00 ευρώ πλέον επιλέξιμου Φ.Π.Α 732,00  ευρώ ή ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α.

Σετ αξεσουάρ παραδοσιακών φορεσιών (υποδήματα)

1.600,00 ευρώ 1.984,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β.

Σετ αξεσουάρ παραδοσιακών φορεσιών (κοσμήματα)

1.450,00 ευρώ 1.798,00ευρώ

 

 1. Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές.
 2. Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση των φορεσιών στην έδρα του φορέα.

 

Ειδικοί όροι προσφοράς:

 1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
 2. Προσφορά υψηλότερη του προϋπολογισμού του έργου ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

 1. Η χρηματοδότηση γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ) της «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ».
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την μεταφορά και παράδοση των στολών και την σχετική απόφαση παραλαβής από το Δ.Σ. του φορέα, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

 

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

 

Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

 

τηλ.: 6974311824,  e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

Προσφορά προμήθειας …………………………………………

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Απριλίου 2022

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α.
 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
 3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β.

 

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 8 Απριλίου 2022

 

 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

Λόγοι απόρριψης:

Δεν είναι αποδεκτές προσφορές οι οποίες:

 • δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.
 • περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, προσθήκες.
 • αποτελούν εναλλακτικές προσφορές.
 • είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνες με ουσιώδεις όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή τον προϋπολογισμό της ομάδας ειδών.
 • δεν καλύπτουν όλα τα είδη της αντίστοιχης ομάδας ειδών.

 

Χρόνος παράδοσης:

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

 

Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Β. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Μήτση Μαρία στα τηλ. 6974311824 και στο e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΆΙ ΜΑΡΚΟΥ

 

 

Σταμούλη Λαμπρινή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

Έδρα: Μελισσουργοί Άρτας

Γραφείο: Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974311824

 

 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομετρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) ή εν συντομία «CLLD LEADER»

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ», προκειμένου να προμηθευτεί τα παρακάτω, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές έως 2 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου μας, οδός Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

Ελάχιστες προδιαγραφές – χαρακτηριστικά παραδοτέων:

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA
Ομάδα Α Γυναικείες φορεσιές ενηλίκων Αποτελείται από Φόρεμα με μεταξωτή στόφα με τρέσα , Σιγκούνι μάλλινο με γκρενά σιρίτια κεντημένο στο χέρι, Ποδιά μαύρη ατλάζι κεντημένη, Μαντήλι με τρέσα

 

10
Ομάδα Β Ανδρικές φορεσιές ενηλίκων Αποτελείται από Μπουραζάνα μαύρη, Γιλέκο μάλλινο σαγιάκι με μαύρα κεντήματα, Καπέλο Κούκος, Ζωνάρι Πλεκτό και Πουκάμισο Λευκό

 

10
Ομάδα Γ Παιδικές ανδρικές  φορεσιές  Αποτελείται από Μπουραζάνα μαύρη, Γιλέκο μάλλινο σαγιάκι με μαύρα κεντήματα, Καπέλο Κούκος, Ζωνάρι Πλεκτό και Πουκάμισο Λευκό

 

10
Ομάδα Δ Παιδικές γυναικείες φορεσιές

 

Αποτελείται από: Φόρεμα με μεταξωτή στόφα με τρέσα , Σιγκούνι μάλλινο με γκρενά σιρίτια κεντημένο στο χέρι, Ποδιά μαύρη ατλάζι κεντημένη, Μαντήλι με τρέσα

 

10

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α έως και Δ) αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας και να είναι ξεχωριστές για κάθε ομάδα.  

 

Ισχύς προσφοράς:

Για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της προσφοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ».

Διαδικασία προμήθειας:

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στον προϋπολογισμό των 14.000,00 ευρώ πλέον επιλέξιμου Φ.Π.Α 3.360,00  ευρώ ή ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α. Γυναικείες φορεσιές ενηλίκων 7.000,00 ευρώ 8.680,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β. Ανδρικές φορεσιές ενηλίκων 2.500,00 ευρώ 3.100,00ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ. Παιδικές ανδρικές  φορεσιές 1.500,00 ευρώ 1.860,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Δ. Παιδικές γυναικείες φορεσιές

 

3,000 ευρώ 3.720,00 ευρώ

 

 1. Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές.
 2. Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση των φορεσιών στην έδρα του φορέα.

Ειδικοί όροι προσφοράς:

 1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
 2. Προσφορά υψηλότερη του προϋπολογισμού του έργου ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

 1. Η χρηματοδότηση γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ) της «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ».
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την μεταφορά και παράδοση των στολών και την σχετική απόφαση παραλαβής από το Δ.Σ. του φορέα, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

 

Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

 

τηλ.: 6974311824,  e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

Προσφορά προμήθειας …………………………………………

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Ιανουαρίου 2021

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α.
 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
 3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β.

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 2 Ιανουαρίου 2021

 

 

 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

Λόγοι απόρριψης:

Δεν είναι αποδεκτές προσφορές οι οποίες:

 • δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.
 • περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, προσθήκες.
 • αποτελούν εναλλακτικές προσφορές.
 • είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνες με ουσιώδεις όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή τον προϋπολογισμό της ομάδας ειδών.
 • δεν καλύπτουν όλα τα είδη της αντίστοιχης ομάδας ειδών.

 

Χρόνος παράδοσης:

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Β. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Μήτση Μαρία στα τηλ. 6974311824 και στο e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΆΙ ΜΑΡΚΟΥ

 

 

Σταμούλη Λαμπρινή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

Έδρα: Μελισσουργοί Άρτας

Γραφείο: Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

Τηλ. Επικοινωνίας: 6974311824

 

 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομετρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) ή εν συντομία «CLLD LEADER»

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ», προκειμένου να προμηθευτεί τα παρακάτω, προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών / προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προσφορές έως 2 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Συλλόγου μας, οδός Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές – χαρακτηριστικά παραδοτέων:

 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TEMAXIA
Ομάδα Α Γυναικείες φορεσιές ενηλίκων Αποτελείται από Φόρεμα με μεταξωτή στόφα με τρέσα , Σιγκούνι μάλλινο με γκρενά σιρίτια κεντημένο στο χέρι, Ποδιά μαύρη ατλάζι κεντημένη, Μαντήλι με τρέσα

 

10
Ομάδα Β Ανδρικές φορεσιές ενηλίκων Αποτελείται από Μπουραζάνα μαύρη, Γιλέκο μάλλινο σαγιάκι με μαύρα κεντήματα, Καπέλο Κούκος, Ζωνάρι Πλεκτό και Πουκάμισο Λευκό

 

10
Ομάδα Γ Παιδικές ανδρικές  φορεσιές  Αποτελείται από Μπουραζάνα μαύρη, Γιλέκο μάλλινο σαγιάκι με μαύρα κεντήματα, Καπέλο Κούκος, Ζωνάρι Πλεκτό και Πουκάμισο Λευκό

 

 

10
Ομάδα Δ Παιδικές γυναικείες φορεσιές

 

Αποτελείται από: Φόρεμα με μεταξωτή στόφα με τρέσα , Σιγκούνι μάλλινο με γκρενά σιρίτια κεντημένο στο χέρι, Ποδιά μαύρη ατλάζι κεντημένη, Μαντήλι με τρέσα

 

10

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία, περισσότερες ή όλες τις ομάδες (Α έως και Δ) αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας και να είναι ξεχωριστές για κάθε ομάδα.  

 

Ισχύς προσφοράς:

Για τρεις (3) μήνες από την υποβολή της προσφοράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ».

 

 

Διαδικασία προμήθειας:

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

 

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στον προϋπολογισμό των 14.000,00 ευρώ πλέον επιλέξιμου Φ.Π.Α 3.360,00  ευρώ ή ανά Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α. Γυναικείες φορεσιές ενηλίκων 7.000,00 ευρώ 8.680,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β. Ανδρικές φορεσιές ενηλίκων 2.500,00 ευρώ 3.100,00ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ. Παιδικές ανδρικές  φορεσιές 1.500,00 ευρώ 1.860,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Δ. Παιδικές γυναικείες φορεσιές

 

3,000 ευρώ 3.720,00 ευρώ

 

 1. Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ελάχιστες προδιαγραφές.
 2. Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση των φορεσιών στην έδρα του φορέα.

 

Ειδικοί όροι προσφοράς:

 1. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
 2. Προσφορά υψηλότερη του προϋπολογισμού του έργου ή προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

 

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής:

 1. Η χρηματοδότηση γίνεται από το συγχρηματοδοτούμενο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (ΠΑΑ) της «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ».
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την μεταφορά και παράδοση των στολών και την σχετική απόφαση παραλαβής από το Δ.Σ. του φορέα, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, μετά την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

 

Υποβολή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσουργιωτών Άρτας «Ο ΆΙ ΜΑΡΚΟΣ»

 

Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100

 

τηλ.: 6974311824,  e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

Προσφορά προμήθειας …………………………………………

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Ιανουαρίου 2021

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»

 

Στον φάκελο της προσφοράς περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α.
 2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του φορέα, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, σε περίπτωση νομικού προσώπου.
 3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β.

 

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: 2 Ιανουαρίου 2021

 

 

 και ώρα 12:00, στα γραφεία του συλλόγου Κουμουνδούρου 9, Άρτα, 47100.

 

Λόγοι απόρριψης:

Δεν είναι αποδεκτές προσφορές οι οποίες:

 • δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω.
 • περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες, σφάλματα, προσθήκες.
 • αποτελούν εναλλακτικές προσφορές.
 • είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνες με ουσιώδεις όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 • υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή τον προϋπολογισμό της ομάδας ειδών.
 • δεν καλύπτουν όλα τα είδη της αντίστοιχης ομάδας ειδών.

 

Χρόνος παράδοσης:

Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης (ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση) ή σε βελτιωμένο χρόνο που θα καθορίζεται στην προσφορά και στη σύμβαση, στα γραφεία της έδρας του φορέα.

 

Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ.), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Β. Ο υποψήφιος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από την κ. Μήτση Μαρία στα τηλ. 6974311824 και στο e-mail: aimarkos@melissourgoi.gr

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΆΙ ΜΑΡΚΟΥ

 

 

Σταμούλη Λαμπρινή

Ετήσιος Χορός 2020

Το Σαββάτο 1/2/2020 πραγματοποιήθηκε ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου μας και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στον Πολυχώρο «Πολιτεία». Πλήθος κόσμου μας τίμησε με την παρουσία του και όλοι διασκεδάσαμε με την ορχήστρα του Θόδωρου Κίτση.

Καρναβάλι Γυναικών Άρτας 2020

Δεσποινίς ετών 39 φέτος, για το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας και «Οι Γαμπροί της Δεσποινίδος» ήταν αρκετοί που την πολιορκούσαν! Ο Άι Μάρκος φόρεσε το γαμπριάτικο κουστούμι του και σίγουρα η Δεσποινίς δεν έμεινε παραπονεμένη αφού οι «Γαμπροί» ήταν για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες!!! Καλές Απόκριες!

«Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών»

Το ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών» προβλήθηκε σε Ά τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ2 στις 14 Οκτωβρίου.
Το ντοκιμαντέρ αυτό ο Σύλλογός μας είχε τη χαρά να το προβάλλει πρώτος το καλοκαίρι στις 11 Αυγούστου 2019 στην πλατεία του Κάμπου στους Μελισσουργούς, παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Ξύδα. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για το χωριό μας!

Гидра зеркало | 2021 Гидра официальная : гидра магазин | гидра ссылка : hydra

Гидра зеркало | 2021 Гидра официальная : гидра магазин | гидра ссылка : hydra

Добро пожаловать на статью сайта Гидра, здесь вы узнаете много полезного для себя и найдете ответы на свои вопросы по данному магазину запрещенки, также здесь размещенны все официальные ссылки гидра.

Официальный сайт гидра

Hydra – на протяжении многих лет доказывает свое могущество и силу, она справляется с многочислинными ДДос атаками, с огромным трафиком пользователей, мы постоянно развиваемся ради вас.

Сегодня мы позиционируемся как самый крупный криптомагазин запрещенных веществ и услуг в России и на просторах СНГ, мы постоянно контролируем качество товара в на нашем сайте и именно поэтому нас выбирают огромное количество пользователей.

Всвязи с тем что мы самый большой магазин заприщенки, у сайта Гидра постоянно появляются клоны для обмана людей, мошенники которые занимаются воровством ваших денг и фейки которые также выдают себя за официальный сайт Гидра, поэтому для вашей же безопасности добавьте эту статью в закладки и никогда не попадайтесь в лапы различных мошенников.Настоящие ссылки Гидра

Обратите внимание, только эти зеркала гидры являются настоящими:

likehydra.site

hydra2021.shop

hydra2weeb.shop

hydra-covid.shop

hydraruzxpnevv4af-onion.com

Также обратите внимание на онион ссылки Гидра, на которые можно зайти только через Тор браузер:

hydrabuiwftrzuqy.onion

hydraum7vqtajfz5.onion

Теги:гидра, гидра сайт, гидра зеркала, гидра ссылка, как зайти на гидру, ссылка на гидру, hydra маркет, гидра магазин

Также вы можете узнать более подробно об гидра зеркалах по статье на официальном сайте гидра перейдя по этой ссылке, на сайте помимо этой статьи полно статей из которых вы сможете найти для себя ответы на интересующие вас вопросы статьи сайта гидра. Количество статей постоянно пополняется, мы стараемся вас постоянно информировать о новостях связанных с гидра маркет, мы рекомендуем вам добавить ссылки на статьи в свои закладки браузера.

Гидра магазин

В магазине сайта гидра действует гарант, при покупке чего-либо на сайте гидра, вы можете не переживать о своих деньгах, потому-что продавец получит оплаченные вами деньги только при подтверждению вами находа закладки или выполненной услуги продавца. Также если вы не довольны качеством или если качество не соответствует указанному на витрине, то в таком случае вы можете начать диспут с продавцом и описать возникшую проблему, в следствии чего он обязан сделать перезаклад или вернуть вам вами потраченные деньги за услугу. Бывают моменты, когда у вас не получается прийти к договорённости с продавцом, в таком случае вы можете позвать в диспут администрацию сайта гидра который разрешит ваш спор.
Также на сайте присутствует градация по рейтингу, каждый магазин заслужил свое место в топе списка на основе отзывов пользователей, вы можете заметить магазины с пометкой «корона» в названии на витринах, такие магазины проверенны пользователями, временем и качеством. Несколько раз в пол года мы также сами проверяем случайно выбранные магазины сайте гидра, мы делаем анонимный заказ и проверяем на качество закладки и товара, очевидно что те продавцы которые обманывают или врут о качестве своего товара – будут удалены из сайта гидра. Более подробно о навигации по магазину гидра и её витринах вы можете узнать по этой статье.

Теги: ublhf vfufpby, ublhf ccskrf, ublhf cfqn, ublhf jybjy

Πολιτιστικός Αύγουστος 2019

Αρκετά πλούσιο και για όλες τις ηλικίες ήταν και φέτος το πολιτιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου Άι Μάρκος για τον Αύγουστο του 2019.

-Διεξήχθησαν τα πρωταθλήματα τάβλι, σκάκι και πινγκ-πονγκ με μεγάλη συμμετοχή και δώρα για τους νικητές.

-Στο Κέντρο Νεότητας έγιναν τρεις παρουσιάσεις βιβλίων: «Το πέρασμα αντίκρυ» του Θοδωρή Δεύτου, «Ο Ελ και η Ζέβ» της Σπυριδούλας Ρίζου και «Κώστας Κρυστάλλης, η επιστροφή» του Ανδρέα Ρίζου.

-Εμπλουτίστηκε η Δανειστική Βιβλιοθήκη του συλλόγου που βρίσκεται στο Κέντρο Νεότητας.

-Πραγματοποιήθηκε ένας περίπατος από τους Μελισσουργούς μέχρι το ξενοδοχείο «Ορίζοντες» και επιστροφή.

-Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, που είχαμε την χαρά να φιλοξενούμε στο χωριό, ανέβασε την θεατρική παράσταση «Η θεία από το Σικάγο».

-Στην πλατεία του Κάμπου έγινε προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών»

-Το 2ο Κυνήγι Θησαυρού διοργανώθηκε πάλι ζωντανεύοντας τους νέους του χωριού μας.

-Πραγματοποιήθηκε το 1ο Αντάμωμα Χορευτικών με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων του Άι Μάρκου, παιδικών και ενηλίκων, των Μερακλήδων περιφέρειας Ηπείρου και τους Συρρακιώτες Πρέβεζας.

-Γλεντήσαμε δύο βραδιές με την δημοτική ορχήστρα του Γιώργου Χαλιγιάννη.

-Η ρεμπέτικη βραδιά «Σαν ρεμπέτικο αεράκι» μάγεψε όλους με τους ήχους από τα μπουζούκια του Μανώλη Πάππου και του Χρήστου Σιάννα και το τραγούδι της Ανατολής Μαργιόλας.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 2019

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού επέλεξε φέτος το καλοκαίρι τους Μελισσουργούς για την 10ήμερη κατασκήνωσή τους.
Καθημερινά απασχολούσαν δημιουργικά τα παιδιά του χωριού και πρόσφεραν εθελοντική εργασία καθώς έβαψαν τα  παγκάκια, συντήρησαν τα εκθέματα του μουσείου και έβαλαν την δική τους πινελιά στο Κέντρο Νεότητας.

Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία για αυτούς αλλά και για εμάς τους χωριανούς, μικρούς και μεγάλους, που τους ζήσαμε αυτές τις μέρες!